ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между НАУ БГ ООД, ЕИК 202610488, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. Пловдив 4000, район р-н Централен, ДОН 2, ел.поща: [email protected], наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА.

I. ДАННИ ЗА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия, Закона за защита на потребителите и Закона за личните данни:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София,п.код1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 91 53 518, Ел.поща: [email protected] ; Интернет сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр. София, п.код 1000, пл. ”Славейков” №4А, ет.3,4 и 6
тел. 02/933 0565, факс 02/9884218, гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА
Чл. 3. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя представлява платформа за създаване на електронен магазин и последващото подържане на електронен магазин онлайн в Интернет пространството.

Чл. 4. Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите и техническите спецификации, обявени на страницата на Доставчика в Интернет, което включва следното: Създаване и подържане на електронен магазин в Интернет и предоставяне на Хостинг, на който да бъде поместен електрония магазин, за да бъде достъпен онлайн.

III. ЦЕНА НА УСЛУГАТА
Чл. 5. (1) Доставчикът предоставя Услугата посочена в чл.4 срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно избрания от него абонаментен план посочен в страницата http://now.bg/plans - Планове/Абонаментни планове/.
(2) Информация за различните параметри на съответния Абонаментен план за създаване и подържане на електронен магазин в Интернет са достъпни на страницата на Доставчика в Интернет на адрес http://now.bg/plans (Планове/Абонаментни планове/) и са посочени без включено ДДС.
(3) Доставичкът предлага и други допълнителни услуги, цените и условията на които са определени на съответната страница на допълнителната услуга и/или в допълнителни условия за допълнителната услуга.

Чл. 6. (1) Ползвателят заплаща цената на Услугата (чл.4) съобразно цените определени от Доставчика в Интернет страницата му - http://now.bg/plans (Планове/Абонаментни планове/), съгласно избрания от него план .
(2) В рамките до 1 /един/ работен ден след получаване на плащането Доставчикът активира на Услугата (чл.4).

IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 7 (1) Настоящите общи условия се прилагат за услугата посочена в чл.4 .
(2) За да използва Услуга, Ползвателят се запознае с техническите характеристики на избрания от него план и след избиране на подходящ за неговите нужди.
(3) Ползвателят е необходимо е да попълни контактна информация (имена, адрес и тн) и е-майл адрес, който ще бъде използван за достъп до административната част на предлаганата от Доставичка Услуга, както и за контакт между двете страни.
(4) За да използва Услугата, Ползвателят следва да въведе данните по горе и избрана от него парола за отдалечен достъп.
(5) С попълване на данните си, отбелязване с чекбокс пред „Прочетох и съм съгласен с общите условия“, Клиентът декларира, че е прочел и е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва, и с натискане на бутона "Поръчай" прави правно обвъзващо заявление за сключване на договор между него (Ползвателя) и Доставчика. (6) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочения по горе от Ползвателя електронен поща, на която се изпращат и информация за активиране на Поръчката за Услугата. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(7) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава своевременно (до 5 /пет/ работни дни) да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(8) Всички съобщения и кореспонденция между страните се считат за надлежно връчени, само тогава когато са направени с писмо с обратна разписка до адреса/седалището на фирмата и/или по имейл адрес посочен при регистрацията/поръчката. Страните приемат за валидни адресите за кореспонденция помежду си посочено при регистрация и/или адрестите посочени в Търговския / Булстат регистър. При промяна на адреса на някоя от страните, същата е длъжна да уведоми, в писмен вид , незабавно, за това другата страна, като уведомяването може да бъде и по електронен път по електронна поща.

Чл. 8. Комуникацията между Доставчика и Клиента се осъществява чрез контактните форми на Интернет страницата на Доставчика, за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им, както и по електронна поща: [email protected] за Доставчика, a за Клиента електронната поща посочена при първоначалната регистрация.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес https://now.bg/terms, заедно с всички изменения и допълнения в тях.
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят на Услугата съгласно данните, предоставени при Поръчка/Регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на Поръчката на Ползвателя при Доставчика. В случай че Услугата се заявява за ползване след извършване на регистрацията, договорът за използването й се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез плаформата/интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за използване на Услугата, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства (елетронна поща) и/или чрез писмо, с обратна разписка.
(8) В случай, че Услугата се използва без извършване на регистрация от Ползвателите, договорът за използването й се счита за сключен от момента на първото й използване от Ползвателя. В този случай настоящите общи условия имат действия от момента на първото използване на услугата от Ползвателя до момента на преустановяване на използването й.
(9) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(10) В 14-дневен срок, считано от датата на сключване на настоящия договор, Клиентът има право на се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, като изпрати волеизявлението си за отказ на елетронна поща [email protected] .
Чл. 9. (1) Ползвателят се задължава да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.
(2) При използването на Услугата, Ползвателят не трябва да използва/вгражда допълнителен софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.
(3) Ползвателят се задължава да не използва Услугата в противоречие с приложимото българско и европейско законодателство, включително и не само за извършване на престъпления, включително и не само за следното:
1. Да не предлага и продава забранени за продажба стоки и услуги.
2. Да не предлага и продава стоки и/или услуги с имитиращи или сходни с вече регистирани търговски марки и неуредени Aвтopcĸи пpaвa или cpoдни нa тяx пpaвa.
3. Да не предлага и продава стоки и/или услуги, които са забранени за продажба от разстояние чрез Интернет
4. Зa пyблиĸyвa, paзпpocтpaнява или дa пpeдocтaвянe coфтyep или дpyги ĸoмпютъpни фaйлoвe, ĸoитo cъдъpжaт виpycи или дpyги pиcĸoви пpoгpaми или тexни ĸoмпoнeнти за пoлyчaвaнe нa дocтъп дo pecypcи c чyжди пpaвa и пapoли, изпoлзвaнe нa пpoпycĸи в cиcтeмaтa c цeл пpидoбивaнe нa инфopмaция зa coбcтвeни oблaги, пoвpeждaнe или paзpyшaвaнe нa cиcтeми или инфopмaциoнни мacиви, изпpaщaнe нa „тpoянcĸи ĸoнe” или пpeдизвиĸвaнe инcтaлaция нa виpycи или cиcтeми зa oтдaлeчeн ĸoнтpoл, cмyщaвaнe нa дocтъпa нa ocтaнaлитe пoтpeбитeли, извъpшвaнe нa ĸaĸвитo и дa билo дeйcтвия, ĸoитo мoгaт дa ce ĸвaлифициpaт ĸaтo пpecтъплeниe или aдминиcтpaтивнo нapyшeниe пo бългapcĸoтo зaĸoнoдaтeлcтвo.
5. Да не пyблиĸyвa или осъществява предаване нa мaтepиaли с порнографски характер.
6. Зa пyблиĸyвaнe нa дaнни, cъoбщeния, тeĸcт, ĸoмпютъpни фaйлoвe или дpyги мaтepиaли cъдъpжaщи зaплaxa зa живoтa и тeлecнaтa нeпpиĸocнoвeнocт нa чoвeĸa, пpoпaгaндиpaщи диcĸpиминaция, пpoпoвядвaщи фaшиcтĸa, pacиcтĸa или дpyгa нeдeмoĸpaтичнa и забранена идeoлoгия, чиeтo cъдъpжaниe нapyшaвa пpaвa или cвoбoди нa чoвeĸa cъглacнo българското, европейско и международно законодателство, пpизoвaвaщи ĸъм нacилcтвeнa пpoмянa нa ĸoнcтитyциoннo ycтaнoвeния peд, ĸъм извъpшвaнe нa пpecтъплeниe и други.
(4) Гapaнтиpaнето и ocигypявaне на cъoтвeтcтвиeтo c нopмaтивнитe изиcĸвaния нa извъpшвaнaтa oт нeгo дeйнocт се осъществява самостоятелно от Ползвателя при пoлзвaнeтo нa плaтфopмaта. (5) Πoлзвaтeлят ce зaдължaвa дa изпoлзвa плaтфopмaтa пo нaчин, ĸoйтo нe нapyшaвa пpaвa нa тpeти лицa, включително и пpaвa на интeлeĸтyaлнa coбcтвeнocт нa тpeти лицa, вĸлючитeлнo пpaвa въpxy мapĸи, патент, промишлени дизайни и полезни модели.
(6) Πoлзвaтeлят, декларира и ce cъглacявa, че няма да изпoлзвa платформата и ресурсите на сайта за зa изпpaщaнe нa нeпoиcĸaни тъpгoвcĸи cъoбщeния.

Чл. 10. Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.
Чл. 11. (1) С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.
(2) В случаите по ал. 1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.
Чл. 12. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни,
достъпна на адрес http://now.bg/confidentiality Ползвателят се съгласява с Политиката за защита на личните данни на Доставчика.
(4) Ползвателя се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.
Чл. 13. (1) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за забравени имена и пароли", достъпна на адрес………..
V. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 14. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели на услугата. (2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване на Услугата. Ползвателят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 15. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:
• с изтичане на срока на договора и/или неплащане на услугата, съгласно избрания от Ползвателя период на предоставяне на Услугата;
• с прекратяване на регистрацията на Ползвателя за ползване на Услугата;
• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
• едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
• при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
• при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;.
• едностранно без предизвестие от страна на Доставчика в случай на неизпълнение на задълженията на Ползвателя посочени в чл. 9, ал. 3 от тези Общи условия;
Чл. 16. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общо приетите нравствени норми.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 17. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор, която бъде обявена за противоречаща на разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство, няма да направи невалидна никоя друга клауза или договора като цяло.
Чл. 18. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 19. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд и/или институция.
Чл. 20. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01 януари 2019 г.